Pre rodinne firmy

Rodinná firma je charakteristická tým, že vlastníctvo aj riadenie rodinného podniku sú v rukách členov rodiny.

Rodinné podniky súvisia s rodinou a manželstvom. Faktor rodiny zasahuje do života firmy, či už je vytváraný manželmi, alebo inými členmi rodiny, ktorí majú zároveň aj finančnú kontrolu nad firmou.

Rodinný podnik je teda firma, ktorej vlastníctvo patrí členom rodiny. Je riadená členom rodiny, alebo potomkom zakladateľa.

Analýza mentálnych a emocionálnych procesov

Riadenie ľudských zdrojov v rodinnom podnikaní by malo zohľadňovať mentálne a emocionálne procesy, ktoré vo firme prebiehajú, pretože významne ovplyvňujú dianie v spoločnosti. Nie je to jednoduché, pretože pracovať s rodinnými príslušníkmi je náročné a pracovať s nimi v hierarchickom, nadriadenecko – podriadeneckom modeli je ešte ťažšie.

Analýzou a správnym manažovaním mentálnych a emocionálnych procesov sa profesionálne zaoberáme v Human Inside s.r.o. Pomáhame rodinným podnikom predchádzať citovým zraneniam, nesplneným očakávaniam a túžbam, ktoré môžu mať negatívny dopad na správanie a rozhodnutia v rámci rodinnej spoločnosti.

Preklik na webstránku Human Inside, časť rodinné firmy.

Preklik na webstránku pre rodinne firmy.

Generačná výmena v rodinných firmách  

Generačná výmena, respektíve odovzdávanie rodinného podniku nasledujúcej generácií je jedna z kľúčových strategických záležitostí v živote podniku a predstavuje pre neho druhú najväčšiu potenciálnu vývojovú krízu.

Rodinné systémy sú veľmi náchylné ku konfliktom a poruchám v medziľudských vzťahoch. V procese odovzdávania rodinného podniku následníkom môžu znovu ožiť staré konflikty medzi generáciami alebo súrodencami, prípadne môžu vzniknúť nové.

Proces generačnej výmeny, alebo inými slovami nástupníctvo je dlhodobý proces, ktorému sa venujeme v Human Inside s.r.o., zvyčajne vo viacerých fázach, ktoré  zahŕňajú prípravu generačnej výmeny, jej realizáciu a nemenej dôležitý postnástupnícky proces.

www.humaninside.sk

www.prerodinnefirmy.sk

 


Vytvorila digitálna agentúra www.falur.sk